Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
zo 6 dec 2020  om 19.00 uur
Voorganger: Ds. J. Smit Katwijk aan Zee
Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal

ORDE VAN DIENST – AARLANDERVEEN – ZO. 6 DECEMBER 2020 – 19.00 UUR – TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT

Orgelspel + mededelingen + intochtslied: Lied 149 OTH 2015

 
 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 
refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Persoonlijk gebed – Votum en Groet – zingen: Psalm 103 : 3 en 4

 
 
3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
 
Geloofsbelijdenis – zingen: Lied 342 (Ned) OTH 2015
 
 
1. Vader, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

2. Jezus, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

3. Heil'ge Geest, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Gebed om schuldvergeving en om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Zacharia 1 : 1 – 17 HSV

1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet: 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
4 Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE.
5 Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig?
6 Maar Mijn woorden en Mijn verordeningen, die Ik Mijn dienaren, de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden?
Zij zeiden: Zoals de HEERE van de legermachten Zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft Hij met ons gedaan.
7 Op de vierentwintigste dag van de elfde maand-dat is de maand Sjebat-in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet: 8 Ik zag ‘s nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden, en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden. 9 Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen zei de Engel Die met mij sprak tegen mij: Ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. 10 Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond: Dit zijn degenen die de HEERE uitgezonden heeft om het land door te gaan. 11 En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. 12 Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest? 13 De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden.
14 De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion.
15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken.
16 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden,
spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.
17 Predik verder:
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten
en Jeruzalem nog verkiezen.

Zingen: Psalm 51 : 7

7. Doe Sion wel naar uw barmhartigheid
en laat haar tinnen in het zonlicht blinken,
doe op haar pleinen weer de lied'ren klinken
als eens in de welaangename tijd.
Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht,
met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren.
Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht
opnieuw het feest van uw bevrijding vieren.

Preek – tekst: Zacharia 1 : 16

Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid.

Zingen: Psalm 33 : 8

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotzang: Gezang 120 : 1

1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

Zegen – wordt beaamd met Gezang 456 : 3

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 17-01-2021 om 10:00
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 17-01-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 19:00
Dankzegging Heilig Avondmaal
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.