Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 22 november 2020

10:00 uur: Dhr. F. Verkade
(Eeuwigheidszondag)
19.00 uur: Ds. F. van den Bosch, Katwijk aan Zee
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 29 november 2020
10:00 uur: Ds. D. Siebelink, Reeuwijk
(Voorbereiding Heilig Avondmaal)
19.00 uur: Dhr. R. Pasterkamp, Urk
Collecten: Kerkvoogdij en DiaconieActuele informatie
Alle diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’. Van de diensten oppas en kerkauto kan nog geen gebruik worden gemaakt, maar mocht er behoefte zijn, kunt u contact opnemen met de scriba. Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden.  

Bijwonen kerkdienst
De regels die we in de kerk hanteren:
- U dient een plaats in de kerk te reserveren bij de scriba Diko Joha (johamelkvee@gmail.com of 06-38122335), graag voor vrijdagavond 20.00 uur.
- Graag bij het ingaan en het uitgaan van de kerk een mondkapje op.
- Bij aankomst bij de kerk vraagt de kerkcoördinator of u geen coronaklachten heeft.
- U ontsmet de handen met het aanwezig ontsmettingsmiddel.
- U loopt naar de zitplaats die u bekend is gemaakt via de telefoon of e-mail.
- U volgt na de kerkdienst de instructies op in welke volgorde de kerk wordt verlaten.
- Gelieve het kerkplein vlot te verlaten.
- Bij de uitgang is er gelegenheid om uw gave in de daarvoor bestemde bussen te geven. Echter de voorkeur gaat uit naar de gave overmaken per bank.
- Tussen de kerkdiensten wordt de kerk geventileerd door de buitendeuren enige tijd open te laten staan.
- Er vindt geen gemeentezang plaats. De liederen worden afgespeeld met behulp van de beamer en het orgel.
- De zitplaatsen in de kerk worden zo ingedeeld dat er ’s ochtends en ’s avonds andere zitplaatsen worden gebruikt.

Bij de diensten
Beste gemeenteleden, de kerkenraad beveelt het sterk aan bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Bij de ingang van de kerk zijn mondkapjes beschikbaar en uw eigen mondkapje is ook toegestaan. Op de zitplaats mag het mondkapje weer af. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar het is een dringend advies vanuit het RIVM om elkaar gezond te houden! Laten we er ook op blijven toezien dat we de afstand bewaren. Op deze manier kunnen we de kerkdiensten door laten gaan.
De kerkenraad.

Vacatures
Er zijn twee vacatures: preekvoorziener en coördinator voor het oppaswerk. Wie zich geroepen voelt een van deze taken voort te zetten, mag zich melden bij de scriba.

Oppas


In verband met het coronavirus is er in de komende periode geen oppas aanwezig in de Jeugdhaven.

Een bericht van de zondagsschool
Zoals u weet komen we alweer een aantal weken bij elkaar op de zondagsschool. Ook al is in het dagelijks leven veel anders dan we gewend zijn vanwege de huidige situatie, we zijn blij dat we toch weer bij elkaar kunnen komen. En dit heeft ook iets heel moois opgeleverd. Dankzij het lobbyen van Angelique Konijn op basisschool “De Viergang” komen er nu meer kinderen naar de zondagsschool. Het gaat om kinderen die normaal gesproken met hun ouders naar een andere kerk gaan maar waar het kinderwerk nu stil ligt. De kinderen kennen elkaar dus van school waardoor het voor hen geen drempel is om naar onze zondagsschool te komen.  Heerlijk om met zo’n grote groep kinderen bezig te zijn met de bijbel.  Dit mooie nieuws willen wij graag met u delen.
Met vriendelijke groet,
de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen

Verjaardag
26 nov: Mevr. J. Stapper-van Leeuwen, Oostkanaalweg 3B, 2445 BA Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem in die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem’ (Lied 413 uit Evangelische Liedbundel) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Meeleven
Opnieuw kwam er een blij bericht. Aan Lennard en Anita van Leeuwen werd op zaterdag 31 oktober een zoon toevertrouwd. Hij kreeg de namen Adrianus Jacobus en zal als Aad worden aangesproken. Van harte gefeliciteerd en Gods nabijheid toegewenst voor jullie en evenzo voor Aad. In die gelukwens willen we ook Sjaak en Adrie Schoenmaker als grootouders betrekken. Een wonder en zegen.
Gelukkig ondervindt Floor van Dolder vooruitgang bij de aanpassing van medicijnen en waren de laatste uitslagen in het ziekenhuis ook weer goed. We wensen je Gods zegen toe.

Laatste zondag
A.s. zondag 22 november breekt D.V. alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2019-2020 aan. In dit jaar zijn ons opnieuw drie gemeenteleden ontvallen:
Wim Hofman (74 jaar), Alida van der Steeg-van Soest (104 jaar) en Willy van der Vis-Bol (84 jaar). Ter herinnering zullen de families tijdens de dienst een kaars aansteken. Tot gedachtenis aan anderen die ons dit jaar of eerder zijn ontvallen zal een vierde kaars worden aangestoken. We zijn enerzijds dankbaar dat we ondanks alle beperkingen deze dienst kunnen laten doorgaan. Tegelijk zullen we deze zondagmorgen kerkgangers moeten teleurstellen. Vanwege de uitnodigingen naar familieleden blijven er zeer beperkt zitplaatsen beschikbaar. Scriba Diko Joha zal hiervoor gemeenteleden benaderen, vooreerst degenen die niet in de gelegenheid zijn om thuis de dienst mee te beleven. In de hoop dat de uitzending daar door andere belangstellenden kan worden gevolgd. Er is ’s avonds opnieuw een mogelijkheid om de dienst bij te wonen.

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98

Abonnement Kerkblad
Vergeet u niet deze maand het abonnement van het kerkblad te betalen? Bij voorbaat hartelijk dank!
Comité kerkblad

Collecte dankdienst
De collecte in de dankdienst is bestemd voor de kerkvoogdij. Deze is nogmaals hartelijk bij u aanbevolen. U kunt uw gave overmaken op bankrekeningnummer NL02 RABO 0101395477 van de Kerkvoogdij met vermelding van de dankstond collecte.
De kerkrentmeesters.

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de collecten in de maand oktober bedraagt € 713,80. Hiervan is een gift van
€ 10,00 voor de bloemen. Er gaat een bedrag van 2x € 200,00 naar het Eboo project en het Bamboo Village Uganda (BVA).

Brochure Obligaties
De brochure ‘Obligaties’ en het inschrijfformulier ‘Uitgifte obligatielening 2021/2031’ staan op de website: www.hervormdaarlanderveen.nl.
De kerkrentmeesters.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Activiteiten
Van verschillende gemeenteleden begrijp ik dat reikhalzend wordt uitgezien naar een ontmoeting met anderen. Gelukkig geven de dagelijkse besmettingscijfers ook reden voor enig optimisme. Daarom wil ik zo mogelijk langzamerhand de ontmoetingen weer een vervolg gaan geven. Wel eerst slechts in een kleine kring van vier of vijf bezoekers in de Jeugdhaven. Het programma dat eerder voor een grotere groep werd aangeboden, zal nu verdeeld over enkele middagen aan kleine groepjes worden voorgehouden.  Ik wil beginnen met hen die hebben aangereikt het meest uit te zien naar ontmoeting, de deelnemers aan de Bijbelgesprekskring. De personen die zich eerder hadden aangemeld, zal ik hiervoor benaderen. Mocht u of jij daarbij aanwezig willen zijn of evenzo in deze aparte tijd een gesprek wensen, laat het me weten.

TenslotteWat mooi dat niet de dood of akelige ziekten het laatste woord hebben of krijgen. Dat is aan Jezus, die het zei: Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven, en ieder die leeft en die in Mij gelooft zal nimmer sterven. Toen Jezus dit had gezegd, vervolgde Hij: geloof je dat? Een vraag die we in ons mogen laten doordringen. Bovendien roepen deze woorden ons op elkaar rond de Eeuwigheidszondag hiermee te bemoedigen.
Met een hartelijke groet en zegenwens, Frans Verkade
(06-44810702, frans@verkade.nu).

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 27 november 2020 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 06-12-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 13-12-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst l
datum en tijdstip 13-12-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.